Aspecte legale ale diseminării proiectelor finanțate de UE

building 79221

Toate campaniile privind promovarea și informarea în cadrul proiectelor finanțate de Uniunea Europeană vor fi derulate de MultiMedia în conformitate cu reglementările comunitare și naționale. Actele juridice de bază care specifică obligațiile de informare și de promovare a instituțiilor implicate în proiecte cofinanțate din fonduri UE, și documentele care precizează regulile de derulare a acestor măsuri în cadrul OP IE:

Regulamentul general - Regulamentul Consiliului (CE) nr 1083/2006 din 11 iulie 2006 de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și abrogarea Regulamentului (CE) nr 1260/1999 (JO L 210, 31.7.2006). Regulamentul specifică obligația de a desfășura activități de informare și de promovare ale statului membru și instituțiilor care gestionează programele operaționale.

Regulamentul executiv - Regulamentul Comisiei (CE) nr 1828/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr 1083/2006. Prezentul regulament prevede orientări foarte specifice, precizează obligațiile instituțiilor de gestionare a programelor în domeniul de aplicare al informațiilor și de promovare, în ceea ce privește cele trei grupuri țintă cele mai importante: potențialii beneficiari, beneficiarii și opinia publică. Regulamentul precizează, de asemenea, obligațiile fiecărui beneficiar care implementează proiecte cofinanțate din fonduri UE.

Reglementările privind principiile de conducere a politicii de dezvoltare - specifică entităților care desfășoară politici de dezvoltare, moduri de cooperare între ele, instrumente de bază pentru executarea acestei politici și indică sursele de finanțare ale acestora. Reglementarea este indispensabilă pentru, printre altele, punerea în aplicare a programelor operaționale cofinanțate din fonduri UE. De asemenea, punctează obligația unor promovări și informări adecvate cu privire la programul operațional.

Orientări privind informarea și promovarea care identifică regulile de bază de desfășurare și de coordonare a activităților de informare și de promovare.

Strategia europeană de comunicare a fondurilor din cadrul strategiilor naționale de coeziune, care stabilesc reguli de bază pentru realizarea normelor de informare și de promovare pentru nevoile, printre altele, ale programelor operaționale naționale și regionale.

Planurile de comunicare, instrucțiuni pentru activitățile de informare și de promovare, precum și măsuri de formare, care contribuie la crearea unei imagini pozitive a fondurilor europene pentru unitățile de cercetare, antreprenori, administrarea și informarea eficientă a potențialilor beneficiari cu privire la sprijinul disponibil și sa alocare.

Documentele menționate mai sus constituie un cadru formal și juridic care reglementează regulile de desfășurare a activităților de informare și de promovare, orientate către publicul larg, beneficiarii programului și potențialii beneficiari.

Obligațiile beneficiarilor

Obligațiile beneficiarilor rezultă în principal din articolul 8 și 9 din Regulamentul executiv al Comisiei Europene. Potrivit acestora, beneficiarii sunt obligați să:

  • informeze opinia publică cu privire la sprijinul acordat din fonduri UE;
  • plaseze pe site, produse sau materiale din proiect, panouri de informare în timpul implementării proiectului și după finalizarea sa (nu mai târziu de 6 luni de la finalizarea proiectului), permanente, mari și vizibile.

Tipurile de anunțuri menționate mai sus sunt obligatorii dacă cheltuielile publice totale alocate pentru punerea în aplicare a unui proiect pentru achiziționarea de active fixe sau finanțare a infrastructurii sau a lucrărilor de construcții depășește 500.000 EUR.

Un astfel de anunț include cel puțin următoarele detalii:

  • tipul de proiect și titlul,
  • sigla Uniunii Europene (marca grafică cu rol de marketing și informațional printr-o prezentare scurtă, dar ușor de recunoscut și ușor de ținut minte, a unui simbol al unei societăți, instituții, organizații (precum steagul Uniunii Europene), idee sau concept.
  • trimitere la fondul din care este finanțat proiectul,
  • un slogan specificat de autoritatea de management .

Obligația de a se referi la fond și a include un slogan specificat de autoritatea de management nu se referă la produse sau materiale de proiecte mici, a căror dimensiune sau tehnică de producție nu permit includerea de detalii lizibile.

Obligațiile beneficiarilor cu privire la informare și promovare sunt specificate și în acordurile de co-finanțare de proiecte semnate cu instituții care funcționează ca intermediari pentru o măsură în cadrul unui proiect care a acordat o finanțare. Dispozițiile acordurilor de cofinanțare obligă un beneficiar să le respecte și sunt supuse verificării în ceea ce privește utilizarea acestora în timpul controlului proiectului.

Din punctul de vedere al beneficiarilor de proiecte cofinanțate, următoarele documente referitoare la informare și promovare sunt obligatorii:

  • Regulamentul executiv (CE);
  • Acord de co-finanțare a proiectului.

După cum sa menționat mai sus, îndeplinirea obligațiilor privind promovarea proiectului va fi verificată prin intermediul unor controale la fața locului. Figura de mai jos prezintă tipurile de controale.

Controale proiecte UE

* Controlul sistemic este o verificare pusă în aplicare de către instituția superioară într-o instituție inferioară în ceea ce privește sarcinile conferite, pe baza unui acord sau contract încheiat între aceste instituții.

** Controlul proiectelor la fața locului - controale efectuate de alte unități de control naționale sau comunitare autorizate (de exemplu, Comisia Europeană, Curtea de Conturi Europeană, Biroul de Control Fiscal, Ministerul Finantelor), în ceea ce privește punerea în aplicare a proiectului de către beneficiar, pe baza cofinanțării acordului, pe situl de implementare a proiectului, în biroul beneficiarului, cu scopul de a stabili dacă proiectul este sau nu este, de fapt, pus în aplicare sau finalizat, precum și cheltuielile documentate în mod corespunzător. La fața locului de control al proiectelor se referă la toate tipurile de proiecte, inclusiv proiecte de importanță sistemică și proiecte-cheie. Controlul proiectelor pot fi efectuate înainte de semnarea contractului de co-finanțare (așa-numitul control al ex-ante), în cursul punerii sale în aplicare și după finalizare. Acest tip de control al se referă la beneficiarii proiectului.

*** Controlul planificat - control efectuat în conformitate cu planul anual aprobat de controale ale unei anumite instituții.

**** Controlul ad-hoc - control efectuat în plus față de planul de controale, ca urmare a faptului că instituția de control primește informații cu privire la suspiciunea apariției unei nereguli în punerea în aplicare a proiectului sau în funcționarea sistemului de administrare și control.